ชื่อ - นามสกุล :นายไวยวิทย์ ธรรมนัติ
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
หน้าที่หลัก :สมาชิกสภา
ที่อยู่ :หมู่ 11
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา