ชื่อ - นามสกุล :นายนิคม สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง :ปลัดอบต.หนองพันทา
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :0420490989
Email :nongpunta.sp@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด