ชื่อ - นามสกุล :นายคำฝน แพงยา
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :นักทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :0420490989
Email :nongpunta.sp@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการเจ้าหน้าที่