ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง :นิติกรปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :งานกฎหมายและคดี
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :0420490989
Email :nongpunta.sp@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกฎหมายและคดี