ชื่อ - นามสกุล :นายคงเดช เอาหานัด
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :0420490989
Email :nongpunta.sp@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน