ชื่อ - นามสกุล :นายสุทธิดล ชนะหาญ
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์
หน้าที่หลัก :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์