ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติ คำจอมศรี
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานจ้างตามภารกิจ