ชื่อ - นามสกุล :นางรสดี สาขา
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุ