ชื่อ - นามสกุล :น.ส.จิราภรณ์ แสงเขียว
ตำแหน่ง :ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี