ชื่อ - นามสกุล :นายวิศรุต นันทะขันธ์
ตำแหน่ง :จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :งานจัดเก็บรายได้
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานจัดเก็บรายได้