ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ปนัดดา โคตรรัตน์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :งานธุรการกลาง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการกลาง