ชื่อ - นามสกุล :นางนงลักษณ์ สุวรรณไตร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม