ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ยุวรี สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิชาการสาธารณสุข