ชื่อ - นามสกุล :น.ส.จริญญา วรรณกุล
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :พนักงานจ้างตามภารกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม