ชื่อ - นามสกุล :นายสลิด พลโยธา
ตำแหน่ง :จ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม