ชื่อ - นามสกุล :น.ส.มานิตานนท์ ภูวงษ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ศพด.วัดศิลาราษฎร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนา และฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก