ชื่อ - นามสกุล :นางนงค์คิด โสภาหอม
ตำแหน่ง :ครูค.ศ.2
หน้าที่หลัก :ศพด.บ้านป่าไร่โนนม่วง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนา และฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก