ชื่อ - นามสกุล :น.ส.สุรีย์ ทองเฟื้อง
ตำแหน่ง :ครูค.ศ.2
หน้าที่หลัก :ศพด.วัดโนนโพธิ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนา และฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก