ชื่อ - นามสกุล :นาย ศุภวัฒน์ เวทย์วัฒนพงษ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หน้าที่หลัก :กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :0420490989
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างภายในหนองพันทา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม