ชื่อ - นามสกุล :นาง นงลักษณ์ สุวรรณไตร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่หลัก :กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :0420490989
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงสร้างภายในหนองพันทา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม