ชื่อ - นามสกุล :นาย นิคม สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
Telephone :0420490989
Email :nongpunta.sp@gmail.com