ชื่อ - นามสกุล :นายนิคม สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง :ปลัด อบต.
หน้าที่หลัก :วางแผนงานด้านบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :