ชื่อ - นามสกุล :นายนิคม สงห์แก้ว
ตำแหน่ง :ปลัด อบต.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :