ชื่อ - นามสกุล :นายคงเดช เอาหานัด
ตำแหน่ง :ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผช.งานแผนและงานป้องกันฯ