ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารพัฒนาตำบล
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงาน
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงาน
กลุ่ม / แผนก : ปลัด อบต.หนองพันทา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ปลัด อบต.หนองพันทา
หน้าที่ในกลุ่ม : นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง
กลุ่ม / แผนก : ปลัด อบต.หนองพันทา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสภานิติบัญญัติ
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายนิติบัญญัติ
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : การเงินและบัญชี
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ดูแลงานไฟฟ้า
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการกองการศึกษาฯ
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุขฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคคล
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนพัฒนา
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผช.งานแผนและงานป้องกันฯ
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสวัสดิการสังคม
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ขับรถบรรทุกน้ำ