ชื่อ - นามสกุล :นายจักรพงษ์ สุวรรณพันธ์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่อยู่ :23 หมู่ 11 ตำบลหนองพันทา
Telephone :
Email :