ชื่อ - นามสกุล :นางสาวยุวรี สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :